Sundagsope under Sykkel-VM

Fylkesmannen har innvilga dispensasjon frå helligdagslova slik at forretningar i Bergen, Askøy, Fjell og Øygarden kan halda ope på sundagar under Sykkel-VM i perioden 16. – 24. september.

Fylkesmannen godkjenner sundagsopne forretningar under Sykkel-VM.

Det er kome inn fire søknader om dispensasjon frå kommunar og butikksenter. Hovudregelen er at utsalsstader skal vera stengde på helgedagar, men at det kan gjevast dispensasjon frå dette påbodet  når det ligg føre «særlege grunnar».

Handel og Kontor har uttalt at det ikkje bør gjevast dispensasjon, medan Bjørgvin bispedøme meiner at dette er ei særskild hending som kvalifiserer for å gje dispensasjon.

Fylkesmannen vurderer det slik at Sykkel-VM er eitt av dei største idrettsarrangementa i verda og at det vert ein folkefest som femnar om heile regionen. Han er ikkje redd for at ein dispensasjon vil gje presedens ettersom arrangementet er unikt.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Monica Hovland